Privacy beleid

Privacy Verklaring Buurtbus Zuid-Beveland

Dit is het privacy statement van Buurtbusvereniging Zuid-Beveland, 4461 LJ te Goes aan de Van de Spiegelstraat 29C hierna: BBV ZB, www.buurtbuszuidbeveland.nl.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die de vrijwillige buurtbuschauffeur aan ons verstrekt via het aanmeldings- of contactformulier. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze vrijwilligers en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). BBV ZB is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens van haar vrijwilligers. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Overzicht persoonsgegevens

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Datum geldigheidsduur rijbewijs
 • Datum geldigheidsduur medische keuring

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens

Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft de vrijwilliger expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van de persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Indien de vrijwilliger ons geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens of indien deze toestemming is ingetrokken, kunnen op de verwerking van de persoonsgegevens de grondslagen van de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn. Verwerking van de persoonsgegevens kan in dat geval zonder toestemming plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de onderlinge overeenkomst. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens te verwerken.

Wij verwerken de persoonsgegevens voor de volgende doelen

Voor nieuwe leden van de vereniging:

 • Naam, adres en woonplaats: de naam spreekt voor zich. Adres en woonplaats zijn nodig om de kilometervergoeding van huisadres naar standplaats bussen te kunnen berekenen
 • Geboortedatum: nodig om te kunnen vaststellen wanneer iemand zich voor zijn rijbewijs moet laten (her)keuren
 • Telefoonnummers: om de vrijwilligers in geval van calamiteiten, of in geval van noodzakelijke vervangingen e.d. te kunnen bellen
 • E-mailadres: om roosters en andere relevante informatie aan de vrijwilliger te kunnen zenden
 • Bankrekening: om betalingen van de vergoedingen te kunnen doen
 • Keuringsdata: om te kunnen checken of iemand aan de (wettelijke) verplichtingen voldoet
 • Datum geldigheid rijbewijs: om te kunnen checken of iemand mag rijden

Voor zittende leden:

 • De nieuwe privacymaatregelen op grond van de AVG zijn ruim aan de leden van de vereniging gecommuniceerd. De voorzitter gaf een toelichting op de ALV van 19 april 2018, er is een melding gedaan op de website en er is een algemene mail aan de leden verzonden.
 • In het mailverkeer aan de leden zullen de afzenders de geadresseerden steeds in de kolom ‘bcc’ opnemen.

Algemene bepalingen:

 • De gegevens die de vereniging bewaart zijn strikt vertrouwelijk en worden niet aan derden beschikbaar gesteld.
 • Als op het openbare gedeelte van de website of in andere publieke uitingen namen van leden worden genoemd, of foto’s van hen worden geplaatst gebeurt dat slechts na verkregen toestemming van die leden.

Verstrekking aan derden

BBV ZB verstrekt van tijd tot tijd gegevens op persoonsniveau van haar vrijwilligers aan de provincie Zeeland, ter uitvoering van de verplichtingen die de provincie aan BBV ZB stelt in het kader van de subsidieverlening.

Commerciële doeleinden

BBV ZB gebruikt de persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden.

Beveiliging

Alle gegevens die uw met BBV ZB uitwisselt via onze website, worden versleuteld met SSL beveiliging op basis van het HTTPS protocol.

Statische gegevens en Google Analytics

BBV ZB maakt gebruik van Google Analytics om algemene bezoekgegevens bij te houden en om te kunnen analyseren. De gegevens worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hiermee optimaliseren wij de werking van de website. Ook hebben wij Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld, zodat IP-adressen geanonimiseerd worden en gegevens over een beveiligde verbinding gestuurd worden.

Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst getekend. De statistische gegevens worden overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in Europa en de Verenigde Staten volgens de actuele AVG wetgeving.

U kunt het privacy beleid van Google lezen voor meer informatie over hoe Google compliant is aan de AVG.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Graag wijzen we u er expliciet op dat deze  statische gegevens door BBV ZB nooit te herleiden zijn naar jou als persoon of individu. De door BBV ZB verzamelde gegevens worden zelf nooit aan derden verstrekt.

Cookies

Deze website gebruikt cookies die uw voorkeuren onthouden om bijv. het navigeren door onze website te vergemakkelijken. Door middel van cookies kunnen we het gedrag van bezoekers analyseren en onze website verbeteren. Deze website wordt daarnaast ook gebruikt door derde partijen om cookies te plaatsen, zoals Google Analytics.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die uw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en via de door jouw gebruikte browser opslaan op uw eigen computer. De informatie die door cookies door BBV ZB en/of derden wordt verzameld wordt mogelijk voor volgende doeleinden gebruikt:

 • Voor analytische doeleinden: om het gebruik van de BBV ZB website te analyseren. Voorbeeld: er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers een bepaalde webpagina bezoeken, zodat BBV ZB weet welke onderdelen van haar website populair zijn.
 • Voor persoonlijke voorkeur doeleinden: om bezoekers navigatie te vergemakkelijken, zoals opslaan cookievoorkeuren, webshopbestellingen en een evt. inlog.
 • Voor advertentie of marketing doeleinden: om bezoekers van de website van BBV ZB relevante en gepersonaliseerde advertenties te tonen, het aantal keren dat iedere advertentie wordt getoond, te beperken & de effectiviteit van reclamecampagnes te meten.

Welke cookies gebruikt BBV ZB?

Op onze website wordt gebruik gemaakt van noodzakelijke cookies (t.b.v. de basis websitefuncties zoals paginanavigatie) en worden er cookies door derden geplaatst om het websitebezoek gedrag te analyseren (zoals google analytics). Er worden géén cookies geplaatst die gedrag op persoonlijk niveau traceren of persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden.

Indien u toestemming geeft aan het plaatsen van cookies, kan BBV ZB aanvullende data gebruiken om de website te verbeteren. Als u de cookies uitschakelt kan de beleving van onze website tegenvallen of het gebruikersgemak verminderen.

Weigeren en verwijderen van cookies

Indien u surft op de website van BBV ZB krijgt u de melding dat wij cookies gebruiken en dat u bij gebruik van de website akkoord gaat. Indien u uzelf toch wilt uitschrijven voor (bepaalde) cookies dan leest u hieronder hoe dit te doen:

 1. Desktop: ga met de muis naar de linkeronderkant van het scherm
 2. Klik linksonder op de kleine pop-up met de benaming “Cookie Policy”
 3. De cookiemelding verschijnt onderaan het scherm.
 4. Klik op “alleen functioneel” helemaal rechts van de cookiemelding.
 5. Uw cookievoorkeuren zijn gewijzigd / opgeslagen.
 6. Eventueel kunt u de cookies uit de browser verwijderen. Wilt u deze verwijderen via de gebruikte browser; dan kan dit op de volgende manier:

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Meer informatie over te nemen stappen is te vinden op: www.browserchecker.nl

Inzien, corrigeren of verwijderen

 • Indien een lid hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, hetzij via e-mail te kennen geeft dat hij/zij het lidmaatschap opzegt, dan worden de gegevens van dat lid aan het einde van het kwartaal volgend op het kwartaal van de aangemelde opzegging/het aangekondigde vertrek verwijderd.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Dat betekent dat de vrijwilliger bij ons een verzoek kan indienen om de digitale persoonsgegevens die wij bewaren in een leesbaar computerbestand naar hem of een andere, door hem genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het bestuurslid PR en Werving, de heer Jan Willem Bierens, mailadres: verme851@zeelandnet.nl.

Als een vrijwilliger een verzoek tot inzage doet vragen wij een kopie van het identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. In deze kopie moeten de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart gemaakt worden. Dit ter bescherming van uw privacy.

De vrijwilliger heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Wij nemen de bescherming van de persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bij twijfel of de gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons bestuurslid.

Wijzigingen voorbehouden Privacybeleid

BBV ZB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Wij raden u aan het privacy beleid geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende privacy beleid op de hoogte bent.

Dit privacy beleid betreft versie 2.0 en is voor het laatst gewijzigd op 05-07-2021

Privacy beleid